Onder leiding van het pestcollectief (samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands Jeugdinstituut, Stichting School & Veiligheid, Respect Education Foundation en AVH-instituut), hebben de RUG en het NJi onderzoek gedaan naar de toolkit en training. Dit onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2015-2016 op 27 scholen met 400 onderwijsprofessionals en 5500 leerlingen plus hun ouders. Uit dit onderzoek blijkt dat de training en toolkit effectief zijn. De module is dus evidence based. De module verbetert de houding, inzet en handelingsbekwaamheid van leerkrachten én ouders in verschillende opzichten. Leerkrachten zijn positiever over de samenwerking met ouders en ouders die normaal gesproken weinig nadenken over pesten, omdat hun kind geen slachtoffer is, merken dat de school van hen verwacht dat zij zich inzetten om er gezamenlijk een fijne school van te maken.

Specifieker, blijkt uit het onderzoek dat:

  • Scholen de toolkit ervaren als ondersteunend, vernieuwend en verfrissend.
  • Ouders en leerkrachten effectiever samenwerken om er samen een fijne school van te maken.
  • Leerkrachten zich beter bewust zijn van het belang van ouderbetrokkenheid.
  • Leerkrachten concrete tools aangereikt krijgen en beter in staat om ouders te betrekken.
  • Leerkrachten vinden dat ouders pestgedrag sterker afkeuren.
  • Ouders zich verantwoordelijker voelen voor een fijne, sociaal veilige sfeer op school en zich hier meer voor inzetten.
  • Ouders positiever zijn over de houding van de leerkracht ten aanzien van ouders.
  • Ouders thuis meer en beter aandacht hebben voor de sfeer op school. Ze praten hier meer en op een betere manier met hun kind over. Ze hebben beter zicht op wat de school doet om er een fijne school van te maken.
  • Ouders coöperatiever zijn. Ouders en leerkracht zitten op één lijn en werken samen.

De toolkit en de training zijn vanaf schooljaar 2017-2018 beschikbaar voor alle scholen in Nederland. De effectiviteit van de module is getoetst op scholen die gebruik maken van een bewezen effectief anti-pestprogramma. Het materiaal is echter geschikt voor alle scholen; het is te gebruiken in combinatie met verschillende anti-pestmethodes en sociaal emotionele ontwikkelingsmethodes.

Contact

“Uit het onderzoek dat wij gedaan hebben blijkt dat de module effectief is!”